Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Ön lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBüro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Program Direktörü.
Program TürüÖn lisans Programı
Kazanılan Derecenin Seviyesi.
Kazanılan Derece.
Eğitim Türü.
Kayıt Kabul KoşullarıOrtaöğretimden Mezun Olmak
Önceki Öğrenmenin TanınmasıTürk Yüksek öğretim kurularında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Namık Kemal Üniversitesinin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, bölümlerin müfredatlarında yer alan zorunlu Yabancı dil dersi için her öğretim yılı başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar
Mezuniyet Koşulları Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 120'dır. Öğrencilerin aynı zamanda varsa zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.
Program Amacı.
Mezunların Mesleki Profilleri.
Bir Üst Dereceye Geçiş.
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her dönem en az bir vize sınavı uygulanır. Vizelerin yanı sıra, her dönemin başında verilen dönem içeriğinde tarihleri belirtilen proje ve ödevler verilir. Her dönemin sonunda, öğrencinin final sınavına girmek zorundadır. Kriterler (ara sınav, proje, ödev ve final gibi) ve dönem sonu notuna etki oranları dönem başında dağıtılan ve/veya web sitesinde yayınlanan ders içerikleri açık biçimde belirtilir. Öğrenci yönetmeliği ve akademik takvime göre final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih ve yer ve zamanlarda yapılır.  Öğrencinin dönem sonu notu ders sorumlusu tarafından ara sınav, proje, ödev ve final sınavı sonuçlarına göre verilir. 

Namık Kemal Üniversitesinde geçme notu 100 üzerinden 60’tır. Ancak Final ya da bütünleme sınav sonucunun en az 50 olması zorunludur. Sınavlar, tam not 100 üzerinden değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile yarıyıl/yıl sonu sınavında veya bütünleme sınavında alınan notun %70’inin toplamıdır. Ancak, bir dersin yarıyıl/yıl sonu notu; ilgili fakülte/yüksekokul kurulunca karar alınmak ve yarıyıl başında ilan edilmek şartıyla ara sınavın veya ara sınavların aritmetik ortalamasının %30’u ile %50’si arasında, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notun %70’i ile %50’si arasında değişebilen ve oranlar toplamı %100 olacak şekilde de hesaplanabilir. Hesaplama sonucunda, ondalık noktadan sonra gelen ilk sayı beşten küçük ise bir alt tam sayıya, beş veya beşten büyük ise bir üst tam sayıya yükseltilerek kesinleştirilir.

Dönem sonu-bütünleme notu dersin sorumlusu tarafından değerlendirme kriterleriyle birlikte Öğrenci İşlerine teslim edilir. Dönem sonu ve bütünleme notları öğrenci bilgi sisteminde yayınlanarak ilan edilir. 

Notlar:

Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir.  Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:

 

Puan

Harfli Notu

Katsayı

Başarı Durumu

90-100

AA

4.00

Başarılı

80-89

BA

3.50

Başarılı

70-79

BB

3.00

Başarılı

65-69

CB

2.50

Başarılı

60-64

CC

2.00

Başarılı

50-59

DD

1.50

Başarısız

30-49

FD

1.00

Başarısız

0-29

FF

0.00

Başarısız

 

Öğrenciler DD, FD yada FF aldıkları dersleri dersin açıldığı ilk dönem almak zorundadırlar.

Başarılı Öğrenciler

Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; ortalaması 3.50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar.

 

Eğitim Öğretim Metotları

 Öğretme - öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programda kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*:

*EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

BAŞLICA ÖĞRENME FAALİYETLERİ

KULLANILAN ARAÇLAR

Ders

Dinleme ve Anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Tartışmalı Ders

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Özel Destek / Yapısal Örnekler

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Rol Yapma / Drama

Önceden planlanmış özel beceriler

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

 

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

KüçükGrup Tartışması

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Benzetim

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri

Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam

Seminer

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Grup Çalışması

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, çevrimiçi sohbet,
Web tabanlı tartışma forumları

Saha/Arazi Çalışması

Gözlem/durumları işleme, Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Laboratuar

Gözlem/durumları işleme, Bilişim, yönetsel beceriler, takım çalışması

Özel donanım

Ödev

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta

Sözlü

Araştırma - yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

 

İnceleme/Anket Çalışması

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma

 

Panel

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

Konuk Konuşmacı

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz,
özel donanım

Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri/ Projeleri

Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler

 

(*) Dersin özelliklerine göre burada belirtilen yöntemlerin biri veya birkaçı uygulanabilir.

Program Çıktıları

1-Bağlı bulunduğu yöneticinin gereksinim duyduğu her türlü iletişim kanallarının organize edilmesini sağlamak ve bu noktada bilişim teknolojisi araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme
2-Bilgisayar ortamında klavye ile on parmak seri yazı yazabilme alışkanlığı kazandırabilme, uygulamada her türlü iş yazışmaları ve örnekleri üzerinde kullanım becerisini geliştirme.
3-Bir kurumun iletişim süreci içerisinde toplantı organizasyonlarının yürütülmesi ve koordinasyonunda yetkinlik kazandırma, yönetsel anlamda gereksinim duyulabilecek her türlü malzeme gereksinmelerini tedarik etme konusunda beceriler kazandırma.
4-Büro ortamında kullanılan büro malzemelerini tanıma, kullanma ve satın alma bilgisine sahip olma.
5-Elektronik ortamda kendisinden talep edilen her türlü rapor, grafik, sunu, hesap tablolama işlemlerine ilişkin temel becerilerin kazandırılması.
6-Kamu kesimi ve özel kesimin gereksinim duyduğu profesyonel sekreterlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak bilgi birikimi sağlamak
7-Kurumu temsil etme ve diğer çalışanları örnek olabilme adına resmi ortamlarda protokol bilgisini kazanma ve mesleki etiğin gerektirdiği sorumluluklar konusunda bilinçlenme.
8-Mesleği yürütecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
9-Temel bilgisayar kullanımı ve sekreterya hizmetlerinin gerektirdiği teknolojiyi etkin kullanabilme
10-Yenilikleri izleyebilme ve değişen koşullara adapte olabilme

Müfredat

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) Kredili Ders Yapısı Şeması1. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2
BLG109 Bilgisayar I 1 1 3
GNİ002 Genel İşletme 3 0 4
BYP108 Klavye Teknikleri 2 2 5
BYP108 Klavye Teknikleri 2 2 5
BYP202 Mesleki Yazışmalar 2 2 5
TDİ101 Türk Dili I 2 0 2
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce) 2 0 2
BYP101 Yönetici Asistanlığı 4 0 5
Seçmeli 21-22 GÜZ() 7
GNE002 Genel Ekonomi 3 0 4
TMH002 Temel Hukuk 2 0 3
Toplam AKTS: 40

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 2 0 2
BYP216 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri 3 0 4
BYP202 Mesleki Yazışmalar 2 2 5
BYP206 Muhasebe 3 1 5
BYP203 Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları 2 0 3
TDİ102 Türk Dili II 2 0 2
YDİ106 Yabancı Dil II (İngilizce) 2 0 4
Seçmeli BÜRO 1. SINIF 2. YARIYIL() 5
BLG104 Bilgisayar II 1 1 3
YBS101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik 2 0 2
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 70

2. Sınıf2023-2024 Güz Yarıyılı
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
BYP313 Bilgi ve Belge Yönetimi 2 1 4
BYP301 Büro Yönetimi 3 0 4
BYP300 Etkili ve Güzel Konuşma 1 1 3
HLİ001 Halkla İlişkiler 2 0 3
İLŞ005 İletişim 2 0 3
ÖMİ301 Mesleki İngilizce 4 0 4
TİM001 Ticari Matematik 1 1 3
TİM001 Ticari Matematik 1 1 3
Seçmeli BÜRO GECE ÜNİVERSİTE SEÇMELİ() 3
EDV301 E-Devlet ve Dijital Dönüşüm 2 0 3
Seçmeli 23-24 2. sınıf() 3
GRŞ01 Girişimcilik 2 0 3
Toplam AKTS: 33

2023-2024 Bahar Dönemi
Ders Kodu Ders Adı İncele T U AKTS
MYOSTJ01 Staj 0 2 5
Seçmeli BÜRO GECE SEÇMELİ DERS() 25
BYP418 Bilgisayar Muhasebe Yazılımları 2 2 4
İSG001 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 3
İSG008 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 3 0 3
DTP414 İtibar Yönetimi 2 0 3
KGS008 Kalite Güvence Ve Standartları 2 0 3
BYP413 Örgütsel Davranış 2 0 3
DTP412 Toplantı ve Sunu Teknikleri 1 1 3
YNO001 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3
Toplam AKTS: 30
Yıllık Toplam AKTS: 63

Ders & Program Çıktıları Matrisi

ATİ101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
#
3113111111
3113111111
3113111111
3113111111
3113111111
3113111111
3113111111
3113111111
3113111111
BLG109 Bilgisayar I
#
4422521153
GNİ002 Genel İşletme
#
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
4114111114
BYP108 Klavye Teknikleri
#
3512111131
BYP108 Klavye Teknikleri
#
3512111131
BYP202 Mesleki Yazışmalar
#
51413113411314141415
51413113411314141415
51413113411314141415
TDİ101 Türk Dili I
#
2131111112
2131111112
2131111112
2131111112
YDİ101 Yabancı Dil I (İngilizce)
#
5111111111
5111111111
5111111111
5111111111
5111111111
5111111111
5111111111
5111111111
5111111111
BYP101 Yönetici Asistanlığı
#
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
4154353124
GNE002 Genel Ekonomi
#
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
4433231543
TMH002 Temel Hukuk
#
1111133111
1111133111
ATİ102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
#
1111111112
1111111112
1111111112
1111111112
1111111112
BYP216 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri
#
21113311111111111111
21113311111111111111
21113311111111111111
21113311111111111111
BYP202 Mesleki Yazışmalar
#
15141331141314411415
15141331141314411415
15141331141314411415
BYP206 Muhasebe
#
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
3111111111
BYP203 Protokol Ve Sosyal Davranış Kuralları
#
15141331144151415111
15141331144151415111
TDİ102 Türk Dili II
#
0030000000
0030000000
0030000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
YDİ106 Yabancı Dil II (İngilizce)
#
1211111111
1211111111
1211111111
BLG104 Bilgisayar II
#
3114511153
YBS101 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik
#
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
51154113515151415115
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
15151431151515411515
BYP313 Bilgi ve Belge Yönetimi
#
3424521153
BYP301 Büro Yönetimi
#
4144144144
4144144144
4144144144
4144144144
4144144144
4144144144
BYP300 Etkili ve Güzel Konuşma
#
3111115111
3111115111
3111115111
3111115111
HLİ001 Halkla İlişkiler
#
5132235115
5132235115
5132235115
5132235115
İLŞ005 İletişim
#
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
5554555455
ÖMİ301 Mesleki İngilizce
#
0000000500
EDV301 E-Devlet ve Dijital Dönüşüm
#
3332255113
GRŞ01 Girişimcilik
#
1212221221
1212221221
1212221221
1212221221
1212221221
1212221221
1212221221
1212221221
MYOSTJ01 Staj
#
5555555555
5555555555
5555555555
İSG001 İş Sağlığı ve Güvenliği
#
11111111221111112112
11111111221111112112
11111111221111112112
11111111221111112112
11111111221111112112
İSG008 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
#
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
0000000002
DTP414 İtibar Yönetimi
#
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
12131311111111111111
KGS008 Kalite Güvence Ve Standartları
#
1311111111
1111111111
1111111111
1111111111
2111111111
BYP413 Örgütsel Davranış
#
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111111
1111111112
DTP412 Toplantı ve Sunu Teknikleri
#
55225522334455114455
YNO001 Yönetim ve Organizasyon
#
3444545445